Koers 2016-2020
Samen met SG, KIS, FMC, DBO, FMC, DGMO, DGMI, RWS en ILT

Organisatieontwikkeling

In 2010 zijn de ministeries van VenW en (grote delen van) VROM samengevoegd tot het ministerie van IenM. In de jaren daarna zijn eerst de inhoudelijke ambities geformuleerd, waarna eind 2015 de ‘Koers IenM 2016-2020’ officieel is vastgesteld. De Koers beschrijft de visie rond de organisatieontwikkeling van het departement en het behalen van de inhoudelijke ambities.

Lees verder

In het verlengde hiervan zijn diverse interne beleidsontwikkelings- en leertrajecten gestart. De Koers zet hiermee in op het ontwikkelen van professionaliteit en vakmanschap van IenM (nu: IenW-)medewerkers.

DCO inzet

SG Lidewijde Ongering heeft DCO gevraagd de communicatieve ondersteuning te verzorgen van de Koers, die leidend is voor de productie van de corporate middelen van IenW. In 2017 leverde DCO een belangrijke bijdrage aan de organisatie van diverse interne en externe bijeenkomsten. Ook nam DCO zitting in teams rond leerwerktrajecten zoals Eenheid in Beleid en de Werkateliers Vakmanschap.

Het Verhaal van IenM

Begin 2017 is gestart met de productie van een corporate film en afgeleide teasers die ‘Het verhaal van IenM’ verbeelden. DCO organiseerde storytellingbijeenkomsten op zoek naar input voor ‘Het verhaal’. Er zijn in totaal zeven storytellingsbijeenkomsten met medewerkers uit alle IenM-geledingen gehouden. Ook tijdens de directeurenconferentie (Top 80) en een middenmanagers-conferentie van de beleidskern stond storytelling op het programma. De belangrijkste vragen die aan bod kwamen:

  • Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren?
  • Waarom werk je in de publieke sector, bij IenM?
  • Zijn je drijfveren in de loop der tijd veranderd?
  • Welke van de vijf IenM-transities past het beste/meest bij jou? En waarom?

DCO inzet

De storytellingsessies zijn ervaren als ‘mooie, energieke sessies’ en hebben zowel bij directeuren als middenmanagement tot mooie inzichten geleid. Bijzondere ‘bijvangst’ is dat zich interne ambassadeurs hebben gemeld en een klankbordgroep voor de toekomst is ontstaan. Concrete opbrengst was meer dan 150 persoonlijke IenM-verhalen. Uit deze opbrengst is het Verhaal van IenM opgesteld. Dit vormde de basis voor de corporate film ‘De kracht van het contrast’.

Communicatie-resultaat

Bekijk hier:

Herijking corporate middelen

In de loop van 2017 speelden de gevolgen van de verkiezingen (maart) en de inhuizing in de Rijnstraat (juni) een grote rol in de interne communicatie. De herstructurering en naamsverandering van het departement (van IenM naar IenW) en de overheveling van taakdossiers als ruimte en klimaat naar de departementen van resp. BZK en EZK eind 2017 dwongen ons tot een herijking van de corporate middelen en zal leiden tot hernieuwde inzet rond de Koers in 2018.

Van vijf naar drie transities

De herstructurering gaf eind 2017 ook aanleiding om de vijf transities van het ministerie terug te brengen naar drie relevante en onderscheidende IenW-transities:

  1. Intelligente, schone en toegankelijke mobiliteit;
  2. Klimaatbestendige inrichting;
  3. Circulair in ons handelen.

Deze transities helpen het ministerie verder in te richten en volgens de Koers 2016-2020 te blijven werken. De transities helpen het ministerie ook positie te kiezen in onzekerheid en ongemakkelijke vragen te beantwoorden. Om effect te sorteren moeten de transities goed aansluiten op het regeerakkoord en de politieke prioriteiten van minister en staatssecretaris. De Bestuursraad benadrukt te hechten aan zorgvuldige communicatie hieromtrent.

Photo by Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti © OMA

Prioriteiten in 2018

In 2018 gaat DCO verder met definiëren van de corporate middelen in lijn met de drie transities en de Koers 2016-2020. DCO neemt actief deel aan strategische teams rondom thema’s als ‘Eén IenW’ en het ‘position paper’ van KIS, dat de inhoudelijke koers beschrijft rond de IenW-transities, -beleidsagenda en het regeerakkoord. Deze KIS-notitie wordt ingezet als praatstuk in de Bestuursraad en vormt uiteindelijk de basis voor speerpunten in IenW-beleid en -communicatie. Ook in 2018 ondersteunt DCO de SG in haar rol als boegbeeld van de Koers en het streven eenheid te brengen in terminologie en boodschappen. De Koers is en blijft leidend bij de inhoudelijke vormgeving van interne en externe bijeenkomsten in 2018.

X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat