Startnota NOVI
Samen met DGRW, NOVI en externe partners

Opgaven NOVI naar Tweede Kamer

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hierbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving; een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Als opmaat naar de NOVI zag - op voorstel van de minister en na langdurige interne voorbereiding - de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ op 17 februari 2017 het licht.

Lees verder

De Tweede Kamer stemde in met de startnota, waarin vier strategische opgaven staan, die vragen om een integrale aanpak:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie;
  • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  • Naar een waardevolle leefomgeving.

Met deze startnota zette het kabinet de eerste stap om te komen tot een nationale visie op de inrichting van Nederland. De vier strategische opgaven worden in de vervolgfase verder uitgewerkt tot oplossingen en (on)mogelijkheden, aan de hand waarvan de politiek keuzes kan maken.

DCO inzet

Projectdirecteur NOVI, Emiel Reiding, vroeg DCO zitting te nemen in het projectteam NOVI om de gepresenteerde startnota onder alle betrokken partijen – met inzet van communicatie – goed te laten landen. Vanuit die rol is een strategisch communicatieplan gemaakt en een filmpje over de startnota. Bovendien zijn er interne bijeenkomsten georganiseerd en is een helder, algemeen verhaal over de NOVI gemaakt. Eind 2017 is de website ‘Werkplaats NOVI’ omgezet naar een nieuwe website met een nieuwe naam, nieuwe content en nieuwe look & feel die aansluit bij de Omgevingswet.

Communicatie-resultaat

Bekijk hier:

In 2018 naar BZK

NOVI is per 26 oktober 2017 - op de dag van de installatie van het nieuwe kabinet – overgegaan naar het ministerie van BZK. Voor de ondersteunende diensten is afgesproken dat IenW deze blijft leveren totdat BZK in staat is ze zelf over te nemen. Dit geldt ook voor de communicatie. Met de collega’s van BZK is afgesproken dat de livegang van de nieuwe NOVI-website en het vaststellen van het strategisch communicatieplan goede momenten zijn van overdracht. DCO heeft via inkoop middelen ter beschikking gesteld voor ondersteuning tot mei 2018.

‘Doelgericht communiceren om de startnota NOVI bij alle betrokken partijen goed te laten landen’
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat