Nationaal Grondstoffenakkoord
Samen met min EZ, DGMI-directie Duurzaamheid, congresbureau Pino en externe stakeholders

Op 14 september 2016 is het rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Het programma geeft aan hoe zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen, producten en diensten. En zo de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ te halen. Als startpunt van die ambitie tekenden bijna 200 partijen - bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties – op 24 januari 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord.

‘Samen met onze partners’

‘Op basis van het grondstoffenakkoord bouwen alle partijen aan transitieagenda's die ze de komende vijf jaar ook samen gaan uitvoeren: op korte, middellange en lange termijn. Het grondstoffenakkoord markeerde hét startpunt om samen aan de slag te gaan. Daarom wilde DCO van de ondertekening een feestelijke bijeenkomst maken. Samen met congresbureau PINO is – in de rijtuigenloods in Amersfoort – een volledig circulair evenement bedacht. Met een informatiemarkt vol stands van circulaire koplopers. Naast de organisatie van dit evenement heeft DCO ook veel energie gezet op externe communicatie en publiciteit. De website Circulaireeconomienederland.nl ging live. Een site met uitleg over het grondstoffenakkoord. En een intekenformulier voor nieuwe ondertekenaars, transitieagenda’s, en praktijkvoorbeelden van partijen die al samen aan de slag zijn. Via een persbericht en veel posts op social media hebben we aandacht gevraagd voor de website en het evenement. Met als resultaat dat op 24 januari bijna 200 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekenden, waaronder VNO-NCW, MKB Nederland, IPO, VNG, UvW, FNV, VCP, Natuur & Milieu en vele innovatieve start ups. Het Nationaal Grondstoffenakkoord is met recht in co-creatie met stakeholders van IenW ontstaan.’

Francien Machielse
sr. communicatieadviseur DCO

‘IenW als belangrijke spil’

‘VNO-NCW en MKB Nederland hebben vooraf intensief met het ministerie gesproken over de doelen van het grondstoffenakkoord. Wij zien de IenW-aanpak van circulaire economie als een mogelijkheid om economie en duurzaamheid te combineren. Veel ondernemers zijn hier al mee bezig en willen hun markt vergroten. Dan is het noodzakelijk dat alle partijen meedoen: ketenpartners zijn betrokken, klanten kopen, banken financieren, overheid past regels – waar nodig – aan en we kennen de feiten over hoe duurzaam een product of dienst is. Als ieder zijn rol pakt, ontstaat een vliegwiel en kan Nederland zijn huidige positie als meest grondstofefficiënte land verder uitbouwen. De directie Communicatie van IenW heeft in het proces naar ondertekening bewust gezocht naar co-creatie met partners en stakeholders. Het is knap dat het gelukt is zoveel partijen te laten meedoen. Tegelijk maakte het de samenwerking ook complex. Met de lessen die nu zijn geleerd, kan IenW ook in de toekomst een belangrijke spil zijn door de huidige samenwerking met partijen krachtig voort te zetten.’

Willem-Henk Streekstra
VNO-NCW/MKB Nederland

‘Fysiek bijeen brengen’

‘Initiatiefnemer ministerie van IenW zocht al in een vroeg stadium contact met de opstellende partijen om de wensen, ambities en aandachtspunten met betrekking tot het gewenste grondstoffenakkoord in kaart te brengen. Dat kan beschouwd worden als een uniek traject. Niet eerder werkten zulke uiteenlopende partijen in zo’n kort tijdsbestek samen aan één gezamenlijk onderwerp. Co-creatie in optima forma. Het concept-akkoord dat hieruit voortkwam werd vervolgens afzonderlijk voorgelegd aan de diverse partijen. Toen bleek het lastig om elkaar, van afstand, te begrijpen en op inhoud te vinden. De VNG heeft in deze fase vooral actief bijgedragen aan verdere aanscherping van het huidige Grondstoffenakkoord. Want ondanks de gezamenlijke steun voor het realiseren van een circulaire economie, werd wel duidelijk dat niet iedere partner hetzelfde dacht over de snelheid en de wijze waarop. Begrijpelijk, maar het zorgde wel voor een akkoord met minder scherpe randen dan aanvankelijk was voorgesteld. Een tip voor de volgende keer is om de verschillende partijen eerst (fysiek) samen te brengen, alvorens iedereen apart te laten reageren vanuit het eigen perspectief.’

Mark van Waas
Directie Leefomgeving, VNG

DCO inzet

Communicatie-resultaat

  • Op 24 januari 2017 tekenden ruim 200 partijen het Nationale Grondstoffenakkoord
  • Inmiddels staat de teller op: 375 ondertekenaars
  • Op 24 januari 2017 was #grondstoffenakkoord trending topic op Twitter
  • Begin 2018: Week van de Circulaire Economie

Prioriteiten in 2018

Op 15 januari 2018 zijn, tijdens de Week van de Circulaire Economie, de transitieagenda’s – als vervolg op de ondertekening van het Nationaal Grondstoffenakkoord – aangeboden aan de staatssecretaris van IenW in aanwezigheid van ruim 600 personen van bedrijven, andere overheden, maatschappelijke organisaties en meer. In 2018 gaat DCO verder met structurele inzet in het programmateam Circulaire Economie: (senior) communicatieadvies, monitoring, woordvoering bij projectcommunicatie, publiekscommunicatie en evenementen en mijlpalen.

‘Knap dat het gelukt is zoveel partijen te laten meedoen’
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat